Traditional

漁家傲

為愛蓮房都一柄。
雙苞雙蕊雙紅影。
雨勢斷來風色定。
秋水靜。
仙郎彩女臨鸞鏡。
妾有容華君不省。
花無恩愛猶相並。
花卻有情人薄倖。
心耿耿。
因花又染相思病。

Simplified

渔家傲

为爱莲房都一柄。
双苞双蕊双红影。
雨势断来风色定。
秋水静。
仙郎彩女临鸾镜。
妾有容华君不省。
花无恩爱犹相并。
花却有情人薄倖。
心耿耿。
因花又染相思病。

Pronunciation

yú jiā ào

wéi ài lián fáng dū yī bǐng , shuāng bāo shuāng ruǐ shuāng hóng yǐng , yǔ shì duàn lái fēng sè dìng , qiū shuǐ jìng , xiān láng cǎi nǚ lín luán jìng , qiè yǒu róng huá jūn bù shěng , huā wú ēn ài yóu xiāng bìng , huā què yǒu qíng rén báo xìng , xīn gěng gěng , yīn huā yòu rǎn xiāng sī bìng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.