Traditional

漁家傲

昨日采花花欲盡。
隔花聞道潮來近。
風獵紫荷聲又緊。
低難奔。
蓮莖刺惹香腮損。
一縷艷痕紅隱隱。
新霞點破秋蟾暈。
羅袖挹殘心不穩。
羞人問。
歸來剩把胭脂襯。

Simplified

渔家傲

昨日采花花欲尽。
隔花闻道潮来近。
风猎紫荷声又紧。
低难奔。
莲茎刺惹香腮损。
一缕艳痕红隐隐。
新霞点破秋蟾晕。
罗袖挹残心不稳。
羞人问。
归来剩把胭脂衬。

Pronunciation

yú jiā ào

zuó rì cǎi huā huā yù jìn , gé huā wén dào cháo lái jìn , fēng liè zǐ hé shēng yòu jǐn , dī nán bēn , lián jīng cì rě xiāng sāi sǔn , yī lǚ yàn hén hóng yǐn yǐn , xīn xiá diǎn pò qiū chán yùn , luó xiù yì cán xīn bù wěn , xiū rén wèn , guī lái shèng bǎ yān zhī chèn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.