Traditional

漁家傲

妾解清歌並巧笑。
郎多才俊兼年少。
何事拋兒行遠道。
無音耗。
江頭又綠王孫草。
昔日采花呈窈窕。
玉容長笑花枝老。
今日采花添懊惱。
傷懷抱。
玉容不及花枝好。

Simplified

渔家傲

妾解清歌并巧笑。
郎多才俊兼年少。
何事抛儿行远道。
无音耗。
江头又绿王孙草。
昔日采花呈窈窕。
玉容长笑花枝老。
今日采花添懊恼。
伤怀抱。
玉容不及花枝好。

Pronunciation

yú jiā ào

qiè jiě qīng gē bìng qiǎo xiào , láng duō cái jùn jiān nián shǎo , hé shì pāo ér xíng yuǎn dào , wú yīn hào , jiāng tóu yòu lǜ wáng sūn cǎo , xī rì cǎi huā chéng yǎo tiǎo , yù róng cháng xiào huā zhī lǎo , jīn rì cǎi huā tiān ào nǎo , shāng huái bào , yù róng bù jí huā zhī hǎo ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.