Traditional

漁家傲

戰勝歸來飛捷奏。
傾賀酒。
玉階遙獻南山壽。

Simplified

渔家傲

战胜归来飞捷奏。
倾贺酒。
玉阶遥献南山寿。

Pronunciation

yú jiā ào

zhàn shèng guī lái fēi jié zòu , qīng hè jiǔ , yù jiē yáo xiàn nán shān shòu ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.