Traditional

漁歌子 題松澤西亭

一葉虛舟一副竿。
了然無事坐煙灘。
忘得喪,任悲歡。
卻教人喚有多

Simplified

渔歌子 题松泽西亭

一叶虚舟一副竿。
了然无事坐烟滩。
忘得丧,任悲欢。
却教人唤有多

Pronunciation

yú gē zǐ tí sōng zé xī tíng

yī yè xū zhōu yī fù gān 。
liǎo rán wú shì zuò yān tān 。
wàng dé sāng , rèn bēi huān 。
què jiào rén huàn yǒu duō

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.