Traditional

漁歌子

一任孤舟正又斜。
乾坤何路指生涯。
拋歲月,臥煙霞。
在處江山便是

Simplified

渔歌子

一任孤舟正又斜。
乾坤何路指生涯。
抛岁月,卧烟霞。
在处江山便是

Pronunciation

yú gē zǐ

yī rèn gū zhōu zhèng yòu xié 。
qián kūn hé lù zhǐ shēng yá 。
pāo suì yuè , wò yān xiá 。
zài chǔ jiāng shān biàn shì

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.