Traditional

漁浦

桐廬處處是新詩,漁浦江山天下稀。
安得移家常住此,隨潮入縣伴潮歸。

Simplified

渔浦

桐庐处处是新诗,渔浦江山天下稀。
安得移家常住此,随潮入县伴潮归。

Pronunciation

yú pǔ

tóng lú chǔ chǔ shì xīn shī , yú pǔ jiāng shān tiān xià xī 。
ān dé yí jiā cháng zhù cǐ , suí cháo rù xiàn bàn cháo guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.