Traditional

漁父/漁歌子

湘湖煙雨長蒓絲。
菇米新炊滑上匙。
雲散後,月斜時。
潮落舟橫醉不知。

Simplified

渔父/渔歌子

湘湖烟雨长莼丝。
菰米新炊滑上匙。
云散後,月斜时。
潮落舟横醉不知。

Pronunciation

yú fù / yú gē zǐ

xiāng hú yān yǔ cháng chún sī 。
gū mǐ xīn chuī huá shàng chí 。
yún sàn hòu , yuè xié shí 。
cháo luò zhōu héng zuì bù zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.