Traditional

漁父/漁歌子

長安拜免幾公卿。
漁父橫眠醉未醒。
煙艇小,釣車腥。
遙指梅山一點青。

Simplified

渔父/渔歌子

长安拜免几公卿。
渔父横眠醉未醒。
烟艇小,钓车腥。
遥指梅山一点青。

Pronunciation

yú fù / yú gē zǐ

cháng ān bài miǎn jī gōng qīng 。
yú fù héng mián zuì wèi xǐng 。
yān tǐng xiǎo , diào chē xīng 。
yáo zhǐ méi shān yī diǎn qīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.