Traditional

渡汝水向太和山

落日事搴陟,西南投一峰。
誠知秋水淺,但怯無人蹤。

Simplified

渡汝水向太和山

落日事搴陟,西南投一峰。
诚知秋水浅,但怯无人踪。

Pronunciation

dù rǔ shuǐ xiàng tài hé shān

luò rì shì qiān zhì , xī nán tóu yī fēng 。
chéng zhī qiū shuǐ qiǎn , dàn qiè wú rén zōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.