Traditional

溫湯客舍

冬狩溫泉歲欲闌,宮城佳氣晚宜看。
湯熏仗裏千旗暖,雪照山邊萬井寒。
君門獻賦誰相達,客舍無錢輒自安。
且喜禮闈秦鏡在,還將妍醜付春官。

Simplified

温汤客舍

冬狩温泉岁欲阑,宫城佳气晚宜看。
汤熏仗里千旗暖,雪照山边万井寒。
君门献赋谁相达,客舍无钱辄自安。
且喜礼闱秦镜在,还将妍丑付春官。

Pronunciation

wēn tāng kè shè

dōng shòu wēn quán suì yù lán , gōng chéng jiā qì wǎn yí kàn 。
tāng xūn zhàng lǐ qiān qí nuǎn , xuě zhào shān biān wàn jǐng hán 。
jūn mén xiàn fù shuí xiāng dá , kè shè wú qián zhé zì ān 。
qiě xǐ lǐ wéi qín jìng zài , huán jiāng yán chǒu fù chūn guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.