Traditional

溫泉馮劉二監客舍觀妓

溫谷寒林薄,群遊樂事多。
佳人蹀駿馬,乘月夜相過。
秀色然紅黛,嬌香發綺羅。
鏡前鸞對舞,琴裏鳳傳歌。
妒寵傾新意,銜恩奈老何。
為君留上客,歡笑斂雙蛾。

Simplified

温泉冯刘二监客舍观妓

温谷寒林薄,群游乐事多。
佳人蹀骏马,乘月夜相过。
秀色然红黛,娇香发绮罗。
镜前鸾对舞,琴里凤传歌。
妒宠倾新意,衔恩奈老何。
为君留上客,欢笑敛双蛾。

Pronunciation

wēn quán féng liú èr jiān kè shè guān jì

wēn gǔ hán lín báo , qún yóu lè shì duō 。
jiā rén dié jùn mǎ , chéng yuè yè xiāng guò 。
xiù sè rán hóng dài , jiāo xiāng fā qǐ luó 。
jìng qián luán duì wǔ , qín lǐ fèng chuán gē 。
dù chǒng qīng xīn yì , xián ēn nài lǎo hé 。
wéi jūn liú shàng kè , huān xiào liǎn shuāng é 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.