Traditional

渭村雨歸

渭水寒漸落,離離蒲稗苗。
閑傍沙邊立,看人刈葦苕。
近水風景冷,晴明猶寂寥。
復茲夕陰起,野思重蕭條。
蕭條獨歸路,暮雨濕村橋。

Simplified

渭村雨归

渭水寒渐落,离离蒲稗苗。
闲傍沙边立,看人刈苇苕。
近水风景冷,晴明犹寂寥。
复兹夕阴起,野思重萧条。
萧条独归路,暮雨湿村桥。

Pronunciation

wèi cūn yǔ guī

wèi shuǐ hán jiàn luò , lí lí pú bài miáo 。
xián bàng shā biān lì , kàn rén yì wěi tiáo 。
jìn shuǐ fēng jǐng lěng , qíng míng yóu jì liáo 。
fù zī xī yīn qǐ , yě sī zhòng xiāo tiáo 。
xiāo tiáo dú guī lù , mù yǔ shī cūn qiáo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.