Traditional

遊豐樂招提佛光三寺

竹鞋葵扇白綃巾,林野為家雲是身。
山寺每遊多寄宿,都城暫出即經旬。
漢容黃綺為逋客,堯放巢由作外臣。
昨日制書臨郡縣,不該愚谷醉鄉人。

Simplified

游丰乐招提佛光三寺

竹鞋葵扇白绡巾,林野为家云是身。
山寺每游多寄宿,都城暂出即经旬。
汉容黄绮为逋客,尧放巢由作外臣。
昨日制书临郡县,不该愚谷醉乡人。

Pronunciation

yóu fēng lè zhāo tí fó guāng sān sì

zhú xié kuí shàn bái xiāo jīn , lín yě wéi jiā yún shì shēn 。
shān sì měi yóu duō jì sù , dū chéng zàn chū jí jīng xún 。
hàn róng huáng qǐ wéi bū kè , yáo fàng cháo yóu zuò wài chén 。
zuó rì zhì shū lín jùn xiàn , bù gāi yú gǔ zuì xiāng rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.