Traditional

遊雲居寺贈穆三十六地主

亂峰深處雲居路,共踏花行獨惜春。
勝地本來無定主,大都山屬愛山人。

Simplified

游云居寺赠穆三十六地主

乱峰深处云居路,共踏花行独惜春。
胜地本来无定主,大都山属爱山人。

Pronunciation

yóu yún jū sì zèng mù sān shí liù dì zhǔ

luàn fēng shēn chǔ yún jū lù , gòng tà huā xíng dú xī chūn 。
shèng dì běn lái wú dìng zhǔ , dà dū shān shǔ ài shān rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.