Traditional

遊僊

飄飄鸞鶴杳難攀,萬裏東遊海上山。
應有世人遙稽首,紫簫余調落雲間。

Simplified

游僊

飘飘鸾鹤杳难攀,万里东游海上山。
应有世人遥稽首,紫箫余调落云间。

Pronunciation

yóu xiān

piāo piāo luán hè yǎo nán pān , wàn lǐ dōng yóu hǎi shàng shān 。
yīng yǒu shì rén yáo jī shǒu , zǐ xiāo yú diào luò yún jiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.