Traditional

遊僊

玄圃春風賜宴時,雙成獨奏玉參差。
侍晨飲釂虛皇喜,一段龍綃索進詩。

Simplified

游僊

玄圃春风赐宴时,双成独奏玉参差。
侍晨饮釂虚皇喜,一段龙绡索进诗。

Pronunciation

yóu xiān

xuán pǔ chūn fēng cì yàn shí , shuāng chéng dú zòu yù cān chà 。
shì chén yǐn jiào xū huáng xǐ , yī duàn lóng xiāo suǒ jìn shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.