Traditional

遊坊口懸泉偶題石上 時為河南尹。

濟源山水好,老尹知之久。
常日聽人言,今秋入吾手。
孔山刀劍立,沁水龍蛇走。
危磴上懸泉,澄灣轉坊口。
虛明見深底,凈綠無纖垢。
仙棹浪悠揚,塵纓風抖擻。
巖寒松柏短,石古莓苔厚。
錦坐纓高低,翠屏張左右。
雖無安石妓,不乏文舉酒。
談笑逐身來,管弦隨事有。
時逢杖錫客,或值垂綸叟。
相與淡忘歸,自辰將及酉。
公門欲返駕,溪路猶回首。
早晚重來遊,心期罷官後。

Simplified

游坊口悬泉偶题石上 时为河南尹。

济源山水好,老尹知之久。
常日听人言,今秋入吾手。
孔山刀剑立,沁水龙蛇走。
危磴上悬泉,澄湾转坊口。
虚明见深底,净绿无纤垢。
仙棹浪悠扬,尘缨风抖擞。
岩寒松柏短,石古莓苔厚。
锦坐缨高低,翠屏张左右。
虽无安石妓,不乏文举酒。
谈笑逐身来,管弦随事有。
时逢杖锡客,或值垂纶叟。
相与澹忘归,自辰将及酉。
公门欲返驾,溪路犹回首。
早晚重来游,心期罢官后。

Pronunciation

yóu fāng kǒu xuán quán ǒu tí shí shàng shí wéi hé nán yǐn 。

jì yuán shān shuǐ hǎo , lǎo yǐn zhī zhī jiǔ 。
cháng rì tīng rén yán , jīn qiū rù wú shǒu 。
kǒng shān dāo jiàn lì , qìn shuǐ lóng shé zǒu 。
wēi dèng shàng xuán quán , chéng wān zhuǎn fāng kǒu 。
xū míng jiàn shēn dǐ , jìng lǜ wú xiān gòu 。
xiān zhào làng yōu yáng , chén yīng fēng dǒu sòu 。
yán hán sōng bǎi duǎn , shí gǔ méi tái hòu 。
jǐn zuò yīng gāo dī , cuì píng zhāng zuǒ yòu 。
suī wú ān shí jì , bù fá wén jǔ jiǔ 。
tán xiào zhú shēn lái , guǎn xián suí shì yǒu 。
shí féng zhàng xī kè , huò zhí chuí lún sǒu 。
xiāng yǔ dàn wàng guī , zì chén jiāng jí yǒu 。
gōng mén yù fǎn jià , xī lù yóu huí shǒu 。
zǎo wǎn zhòng lái yóu , xīn qī bà guān hòu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.