Traditional

遊城南留元九李二十晚歸

老遊春飲莫相違,不獨花稀人亦稀。
更勸殘杯看日影,猶應趁得鼓聲歸。

Simplified

游城南留元九李二十晚归

老游春饮莫相违,不独花稀人亦稀。
更劝残杯看日影,犹应趁得鼓声归。

Pronunciation

yóu chéng nán liú yuán jiǔ lǐ èr shí wǎn guī

lǎo yóu chūn yǐn mò xiāng wéi , bù dú huā xī rén yì xī 。
gēng quàn cán bēi kàn rì yǐng , yóu yīng chèn dé gǔ shēng guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.