Traditional

遊大智寺

脫發紛滿梳,衰顏不堪照。
百年忽已半,去日如過燒。
平生功名心,上馬無燕趙。
爾來閱世故,萬事驚錯料。
豈無舊朋儔,聯翩半廊廟。
誰能伴此老,泝峽聽猿叫。
錦城得數公,意氣如再少。
偷閑訪野寺,系馬追一笑。
新糟厭玉貍,畏酒亦復釂。
古殿鼪鼯豪,壞壁冠佩肖。
摩挲宋公詩,句法嘆高妙,正如霓裳曲,零落得遺調。
歸途繚長堤,掠面霜氣峭。
佳遊不可忘,落筆君勿誚。

Simplified

游大智寺

脱发纷满梳,衰颜不堪照。
百年忽已半,去日如过烧。
平生功名心,上马无燕赵。
尔来阅世故,万事惊错料。
岂无旧朋俦,联翩半廊庙。
谁能伴此老,泝峡听猿叫。
锦城得数公,意气如再少。
偷闲访野寺,系马追一笑。
新糟厌玉狸,畏酒亦复釂。
古殿鼪鼯豪,坏壁冠佩肖。
摩挲宋公诗,句法叹高妙,正如霓裳曲,零落得遗调。
归途缭长堤,掠面霜气峭。
佳游不可忘,落笔君勿诮。

Pronunciation

yóu dà zhì sì

tuō fā fēn mǎn shū , shuāi yán bù kān zhào 。
bǎi nián hū yǐ bàn , qù rì rú guò shāo 。
píng shēng gōng míng xīn , shàng mǎ wú yàn zhào 。
ěr lái yuè shì gù , wàn shì jīng cuò liào 。
qǐ wú jiù péng chóu , lián piān bàn láng miào 。
shuí néng bàn cǐ lǎo , sù xiá tīng yuán jiào 。
jǐn chéng dé shù gōng , yì qì rú zài shǎo 。
tōu xián fǎng yě sì , xì mǎ zhuī yī xiào 。
xīn zāo yàn yù lí , wèi jiǔ yì fù jiào 。
gǔ diàn shēng wú háo , huài bì guān pèi xiāo 。
mó suō sòng gōng shī , jù fǎ tàn gāo miào , zhèng rú ní cháng qū , líng luò dé yí diào 。
guī tú liáo cháng dī , l jiā yóu bù kě wàng , luò bǐ jūn wù qiào 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.