Traditional

遊小洞庭

湖山上頭別有湖,芰荷香氣占仙都。
夜含星鬥分乾象,曉映雷雲作畫圖。
風動綠蘋天上浪,鳥棲寒照月中烏。
若非神物多靈跡,爭得長年冬不枯。

Simplified

游小洞庭

湖山上头别有湖,芰荷香气占仙都。
夜含星斗分乾象,晓映雷云作画图。
风动绿蘋天上浪,鸟栖寒照月中乌。
若非神物多灵迹,争得长年冬不枯。

Pronunciation

yóu xiǎo dòng tíng

hú shān shàng tóu bié yǒu hú , jì hé xiāng qì zhān xiān dū 。
yè hán xīng dǒu fēn qián xiàng , xiǎo yìng léi yún zuò huà tú 。
fēng dòng lǜ pín tiān shàng làng , niǎo qī hán zhào yuè zhōng wū 。
ruò fēi shén wù duō líng jì , zhēng dé cháng nián dōng bù kū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.