Traditional

遊平泉宴浥澗宿香山石樓贈座客

逸少集蘭亭,季倫宴金谷。
金谷太繁華,蘭亭闕絲竹。
何如今日會,浥澗平泉曲。
杯酒與管弦,貧中隨分足。
紫鮮林筍嫩,紅潤園桃熟。
采摘助盤筵,芳滋盈口腹。
閑吟暮雲碧,醉藉春草綠。
舞妙艷流風,歌清叩寒玉。
古詩惜晝短,勸我令秉燭。
是夜勿言歸,相攜石樓宿。

Simplified

游平泉宴浥涧宿香山石楼赠座客

逸少集兰亭,季伦宴金谷。
金谷太繁华,兰亭阙丝竹。
何如今日会,浥涧平泉曲。
杯酒与管弦,贫中随分足。
紫鲜林笋嫩,红润园桃熟。
采摘助盘筵,芳滋盈口腹。
闲吟暮云碧,醉藉春草绿。
舞妙艳流风,歌清叩寒玉。
古诗惜昼短,劝我令秉烛。
是夜勿言归,相携石楼宿。

Pronunciation

yóu píng quán yàn yì jiàn sù xiāng shān shí lóu zèng zuò kè

yì shǎo jí lán tíng , jì lún yàn jīn gǔ 。
jīn gǔ tài fán huá , lán tíng què sī zhú 。
hé rú jīn rì huì , yì jiàn píng quán qū 。
bēi jiǔ yǔ guǎn xián , pín zhōng suí fēn zú 。
zǐ xiān lín sǔn nèn , hóng rùn yuán táo shú 。
cǎi zhāi zhù pán yán , fāng zī yíng kǒu fù 。
xián yín mù yún bì , zuì jiè chūn cǎo lǜ 。
wǔ miào yàn liú fēng , gē qīng kòu hán yù 。
gǔ shī xī zhòu duǎn , quàn wǒ líng bǐng zhú 。
shì yè wù yán guī , xiāng xié shí lóu sù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.