Traditional

遊平泉贈晦叔

照水容雖老,登山力未衰。
欲眠先命酒,暫歇亦吟詩。
且喜身無縛,終慚鬢有絲。
回頭語閑伴,閑校十年遲。

Simplified

游平泉赠晦叔

照水容虽老,登山力未衰。
欲眠先命酒,暂歇亦吟诗。
且喜身无缚,终惭鬓有丝。
回头语闲伴,闲校十年迟。

Pronunciation

yóu píng quán zèng huì shū

zhào shuǐ róng suī lǎo , dēng shān lì wèi shuāi 。
yù mián xiān mìng jiǔ , zàn xiē yì yín shī 。
qiě xǐ shēn wú fù , zhōng cán bìn yǒu sī 。
huí tóu yǔ xián bàn , xián xiào shí nián chí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.