Traditional

遊月宮令

當今聖主座龍樓,聖壽應天長,實錢噴香煙,玄宗遊月宮。
海晏河清,盛朝侍,群臣喜呼萬歲,萬人民,開樂業,願吾皇,增福壽。

Simplified

游月宫令

当今圣主座龙楼,圣寿应天长,实钱喷香烟,玄宗游月宫。
海晏河清,盛朝侍,群臣喜呼万岁,万人民,开乐业,愿吾皇,增福寿。

Pronunciation

yóu yuè gōng líng

dāng jīn shèng zhǔ zuò lóng lóu , shèng shòu yīng tiān cháng , shí qián pēn xiāng yān , xuán zōng yóu yuè gōng 。
hǎi yàn hé qīng , shèng zhāo shì , qún chén xǐ hū wàn suì , wàn rén mín , kāi lè yè , yuàn wú huáng , zēng fú shòu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.