Traditional

遊洞庭湖湘

緬邈洞庭岫,蔥蒙水霧色。
宛在太湖中,可望不可即。
剖竹守窮渚,開門對奇域。
城池自縶籠,纓綬為徽纆。
靡日不思往,經時始願克。
飛棹越溟波,維舟恣攀陟。
窈窕入雲步,崎嶇倚松息。
巖壇有鶴過,壁字無人識。
滴石香乳溜,垂崖靈草植。
玩幽輕霧阻,討異忘曛逼。
寒沙際水平,霜樹籠煙直。
空宮聞莫睹,地道窺難測。
此處學金丹,何人生羽翼。
誰傳九光要,幾拜三仙職。
紫氣徒想像,清潭長眇默。
霓裳若有來,覯我雲峰側。

Simplified

游洞庭湖湘

缅邈洞庭岫,葱蒙水雾色。
宛在太湖中,可望不可即。
剖竹守穷渚,开门对奇域。
城池自絷笼,缨绶为徽纆。
靡日不思往,经时始愿克。
飞棹越溟波,维舟恣攀陟。
窈窕入云步,崎岖倚松息。
岩坛有鹤过,壁字无人识。
滴石香乳溜,垂崖灵草植。
玩幽轻雾阻,讨异忘曛逼。
寒沙际水平,霜树笼烟直。
空宫闻莫睹,地道窥难测。
此处学金丹,何人生羽翼。
谁传九光要,几拜三仙职。
紫气徒想像,清潭长眇默。
霓裳若有来,觏我云峰侧。

Pronunciation

yóu dòng tíng hú xiāng

miǎn miǎo dòng tíng xiù , cōng mēng shuǐ wù sè 。
wǎn zài tài hú zhōng , kě wàng bù kě jí 。
pōu zhú shǒu qióng zhǔ , kāi mén duì qí yù 。
chéng chí zì zhí lóng , yīng shòu wéi huī mò 。
mí rì bù sī wǎng , jīng shí shǐ yuàn kè 。
fēi zhào yuè míng bō , wéi zhōu zī pān zhì 。
yǎo tiǎo rù yún bù , qí qū yǐ sōng xī 。
yán tán yǒu hè guò , bì zì wú rén shí 。
dī shí xiāng rǔ liū , chuí yá líng cǎo zhí 。
wán yōu qīng wù zǔ , tǎo yì wàng xūn bī 。
hán shā jì shuǐ píng , shuāng shù lóng yān zhí 。
kōng gōng wén mò dǔ , dì dào kuī nán cè 。
cǐ chǔ xué jīn dān , hé rén shēng yǔ yì 。
shuí chuán jiǔ guāng yào , jī bài sān xiān zhí 。
zǐ qì tú xiǎng xiàng , qīng tán cháng miǎo mò 。
ní cháng ruò yǒu lái , gòu wǒ yún fēng cè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.