Traditional

遊灉湖上寺

湖上奇峰積,山中芳樹春。
何知絕世境,來遇賞心人。
清舊巖前樂,呦嚶鳥獸馴。
靜言觀聽裏,萬法自成輪。

Simplified

游灉湖上寺

湖上奇峰积,山中芳树春。
何知绝世境,来遇赏心人。
清旧岩前乐,呦嘤鸟兽驯。
静言观听里,万法自成轮。

Pronunciation

yóu yōng hú shàng sì

hú shàng qí fēng jī , shān zhōng fāng shù chūn 。
hé zhī jué shì jìng , lái yù shǎng xīn rén 。
qīng jiù yán qián lè , yōu yīng niǎo shòu xùn 。
jìng yán guān tīng lǐ , wàn fǎ zì chéng lún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.