Traditional

遊紫霄宮七言八句

水洗塵埃道味甞,甘於名利相相忘。
心懷天洞丹霞客,各誦三清紫府章。
早裏采蓮歌達旦,一輪明月桂飄香。
日高公子還相覓,見得山中好酒漿。

Simplified

游紫霄宫七言八句

水洗尘埃道味甞,甘于名利相相忘。
心怀天洞丹霞客,各诵三清紫府章。
早里采莲歌达旦,一轮明月桂飘香。
日高公子还相觅,见得山中好酒浆。

Pronunciation

yóu zǐ xiāo gōng qī yán bā jù

shuǐ xǐ chén āi dào wèi cháng , gān yú míng lì xiāng xiāng wàng 。
xīn huái tiān dòng dān xiá kè , gè sòng sān qīng zǐ fǔ zhāng 。
zǎo lǐ cǎi lián gē dá dàn , yī lún míng yuè guì piāo xiāng 。
rì gāo gōng zǐ huán xiāng mì , jiàn dé shān zhōng hǎo jiǔ jiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.