Traditional

遊近山

羸病知難賦遠遊,尚尋好景送悠悠。
亂山孤店雁聲晚,一馬二童溪路秋。
掃壁有僧求醉墨,倚樓無客話清愁。
殘年敢望常強健,到處臨歸為小留。

Simplified

游近山

羸病知难赋远游,尚寻好景送悠悠。
乱山孤店雁声晚,一马二童溪路秋。
扫壁有僧求醉墨,倚楼无客话清愁。
残年敢望常强健,到处临归为小留。

Pronunciation

yóu jìn shān

léi bìng zhī nán fù yuǎn yóu , shàng xún hǎo jǐng sòng yōu yōu 。
luàn shān gū diàn yàn shēng wǎn , yī mǎ èr tóng xī lù qiū 。
sǎo bì yǒu sēng qiú zuì mò , yǐ lóu wú kè huà qīng chóu 。
cán nián gǎn wàng cháng qiáng jiàn , dào chǔ lín guī wéi xiǎo liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.