Traditional

遊龍山靜勝寺

每上襄陽樓,遙望龍山樹。
郁茀吐岡嶺,微蒙在煙霧。
下車歲已成,飾馬閑餘步。
苦霜裛野草,愛日揚江煦。
雲對石上塔,風吹松下路。
禪室宴三空,神祠同六趣。
兒童共戲謔,猿鳥相驚顧。
南識桓公臺,北望先賢墓。
世上人何在,時聞心不住。
但傳無盡燈,可使有情悟。

Simplified

游龙山静胜寺

每上襄阳楼,遥望龙山树。
郁茀吐冈岭,微蒙在烟雾。
下车岁已成,饰马闲馀步。
苦霜裛野草,爱日扬江煦。
云对石上塔,风吹松下路。
禅室宴三空,神祠同六趣。
儿童共戏谑,猿鸟相惊顾。
南识桓公台,北望先贤墓。
世上人何在,时闻心不住。
但传无尽灯,可使有情悟。

Pronunciation

yóu lóng shān jìng shèng sì

měi shàng xiāng yáng lóu , yáo wàng lóng shān shù 。
yù fú tǔ gāng lǐng , wēi mēng zài yān wù 。
xià chē suì yǐ chéng , shì mǎ xián yú bù 。
kǔ shuāng yì yě cǎo , ài rì yáng jiāng xù 。
yún duì shí shàng tǎ , fēng chuī sōng xià lù 。
chán shì yàn sān kōng , shén cí tóng liù qù 。
ér tóng gòng xì xuè , yuán niǎo xiāng jīng gù 。
nán shí huán gōng tái , běi wàng xiān xián mù 。
shì shàng rén hé zài , shí wén xīn bù zhù 。
dàn chuán wú jìn dēng , kě shǐ yǒu qíng wù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.