Traditional

湖上今歲遊人頗盛戲作

畫船鼓吹載涼州,不到三更枉出遊。
忽有歌聲出霄漢,誰家開宴五雲樓?

Simplified

湖上今岁游人颇盛戏作

画船鼓吹载凉州,不到三更枉出游。
忽有歌声出霄汉,谁家开宴五云楼?

Pronunciation

hú shàng jīn suì yóu rén pō shèng xì zuò

huà chuán gǔ chuī zài liáng zhōu , bù dào sān gēng wǎng chū yóu 。
hū yǒu gē shēng chū xiāo hàn , shuí jiā kāi yàn wǔ yún lóu ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.