Traditional

湖上夜歸

滿鏡新霜奈老何!
扁舟日日醉顏酡。
樂如逐兔牽黃犬,快似麾兵卷白波。
霜近菊花猶未見,雨余橙子已堪搓。
湖桑小市人無數,爭看山翁擊橶歌。

Simplified

湖上夜归

满镜新霜奈老何!
扁舟日日醉颜酡。
乐如逐兔牵黄犬,快似麾兵卷白波。
霜近菊花犹未见,雨余橙子已堪搓。
湖桑小市人无数,争看山翁击橶歌。

Pronunciation

hú shàng yè guī

mǎn jìng xīn shuāng nài lǎo hé !
biǎn zhōu rì rì zuì yán tuó 。
lè rú zhú tù qiān huáng quǎn , kuài sì huī bīng juàn bái bō 。
shuāng jìn jú huā yóu wèi jiàn , yǔ yú chéng zǐ yǐ kān cuō 。
hú sāng xiǎo shì rén wú shù , zhēng kàn shān wēng jī jǐ gē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.