Traditional

湖上招客送春泛舟

欲送殘春招酒伴,客中誰最有風情?
兩瓶箬下新開得,一曲霓裳初教成。
[時崔湖州寄新箬下酒來,樂妓按霓裳羽衣曲初畢。
]排比管弦行翠袖,指麾船舫點紅旌。
慢牽好向湖心去,恰似菱花鏡上行。

Simplified

湖上招客送春泛舟

欲送残春招酒伴,客中谁最有风情?
两瓶箬下新开得,一曲霓裳初教成。
[时崔湖州寄新箬下酒来,乐妓按霓裳羽衣曲初毕。
]排比管弦行翠袖,指麾船舫点红旌。
慢牵好向湖心去,恰似菱花镜上行。

Pronunciation

hú shàng zhāo kè sòng chūn fàn zhōu

yù sòng cán chūn zhāo jiǔ bàn , kè zhōng shuí zuì yǒu fēng qíng ?
liǎng píng ruò xià xīn kāi dé , yī qū ní cháng chū jiào chéng 。
[ shí cuī hú zhōu jì xīn ruò xià jiǔ lái , lè jì àn ní cháng yǔ yī qū chū bì 。
] pái bǐ guǎn xián xíng cuì xiù , zhǐ huī chuán fǎng diǎn hóng jīng 。
màn qiān hǎo xiàng hú xīn qù , qià sì líng huā jìng shàng xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.