Traditional

湖上賦

清絕追涼地,平生得未曾。
似嘗仙掌露,如嚼玉壺冰。
狂學菱舟曲,閑尋竹院僧。
更思生羽翼,散發醉巴陵。

Simplified

湖上赋

清绝追凉地,平生得未曾。
似尝仙掌露,如嚼玉壶冰。
狂学菱舟曲,闲寻竹院僧。
更思生羽翼,散发醉巴陵。

Pronunciation

hú shàng fù

qīng jué zhuī liáng dì , píng shēng dé wèi zēng 。
sì cháng xiān zhǎng lù , rú jiáo yù hú bīng 。
kuáng xué líng zhōu qū , xián xún zhú yuàn sēng 。
gēng sī shēng yǔ yì , sàn fā zuì bā líng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.