Traditional

湖上遇鄭田

故人青雲器,何意常窘迫。
三十猶布衣,憐君頭已白。
誰言此相見,暫得話疇昔。
舊業今已蕪,還鄉返為客。
扁舟伊獨往,鬥酒君自適。
滄洲不可涯,孤帆去無跡。
杯中忽復醉,湖上生月魄。
湛湛江色寒,濛濛水雲夕。
風波易迢遞,千裏如咫尺。
回首人已遙,南看楚天隔。

Simplified

湖上遇郑田

故人青云器,何意常窘迫。
三十犹布衣,怜君头已白。
谁言此相见,暂得话畴昔。
旧业今已芜,还乡返为客。
扁舟伊独往,斗酒君自适。
沧洲不可涯,孤帆去无迹。
杯中忽复醉,湖上生月魄。
湛湛江色寒,濛濛水云夕。
风波易迢递,千里如咫尺。
回首人已遥,南看楚天隔。

Pronunciation

hú shàng yù zhèng tián

gù rén qīng yún qì , hé yì cháng jiǒng pò 。
sān shí yóu bù yī , lián jūn tóu yǐ bái 。
shuí yán cǐ xiāng jiàn , zàn dé huà chóu xī 。
jiù yè jīn yǐ wú , huán xiāng fǎn wéi kè 。
biǎn zhōu yī dú wǎng , dǒu jiǔ jūn zì shì 。
cāng zhōu bù kě yá , gū fān qù wú jì 。
bēi zhōng hū fù zuì , hú shàng shēng yuè pò 。
zhàn zhàn jiāng sè hán , méng méng shuǐ yún xī 。
fēng bō yì tiáo dì , qiān lǐ rú zhǐ chǐ 。
huí shǒu rén yǐ yáo , nán kàn chǔ tiān gé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.