Traditional

湖上閑望

藤花浪拂紫茸條,菇葉風翻綠剪刀。
閑弄水芳生楚思,時時合眼詠離騷。

Simplified

湖上闲望

藤花浪拂紫茸条,菰叶风翻绿剪刀。
闲弄水芳生楚思,时时合眼咏离骚。

Pronunciation

hú shàng xián wàng

téng huā làng fú zǐ róng tiáo , gū yè fēng fān lǜ jiǎn dāo 。
xián nòng shuǐ fāng shēng chǔ sī , shí shí hé yǎn yǒng lí sāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.