Traditional

湖中暮歸

弄楫漁舟水濺衣,興闌卻傍柳邊歸。
風平別浦沈新月,日落前村鎖夕霏。
乍起鷺行橫野去,欲棲鴉陣暗天飛。
詩情自合江湖老,敢恨功名與願違。

Simplified

湖中暮归

弄楫渔舟水溅衣,兴阑却傍柳边归。
风平别浦沈新月,日落前村锁夕霏。
乍起鹭行横野去,欲栖鸦阵暗天飞。
诗情自合江湖老,敢恨功名与愿违。

Pronunciation

hú zhōng mù guī

nòng jí yú zhōu shuǐ jiàn yī , xīng lán què bàng liǔ biān guī 。
fēng píng bié pǔ shěn xīn yuè , rì luò qián cūn suǒ xī fēi 。
zhà qǐ lù xíng héng yě qù , yù qī yā zhèn àn tiān fēi 。
shī qíng zì hé jiāng hú lǎo , gǎn hèn gōng míng yǔ yuàn wéi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.