Traditional

湖中自照

重重照影看容鬢,不見朱顏見白絲。
失卻少年無覓處,泥他湖水欲何為?

Simplified

湖中自照

重重照影看容鬓,不见朱颜见白丝。
失却少年无觅处,泥他湖水欲何为?

Pronunciation

hú zhōng zì zhào

zhòng zhòng zhào yǐng kàn róng bìn , bù jiàn zhū yán jiàn bái sī 。
shī què shǎo nián wú mì chǔ , ní tā hú shuǐ yù hé wéi ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.