Traditional

湖南客中春望

鳴雁嘹嘹北向頻,淥波何處是通津。
風塵海內憐雙鬢,涕淚天涯慘一身。
故裏音書應望絕,異鄉景物又更新。
便拋印綬從歸隱,吳渚香蒓漫吐春。

Simplified

湖南客中春望

鸣雁嘹嘹北向频,渌波何处是通津。
风尘海内怜双鬓,涕泪天涯惨一身。
故里音书应望绝,异乡景物又更新。
便抛印绶从归隐,吴渚香莼漫吐春。

Pronunciation

hú nán kè zhōng chūn wàng

míng yàn liáo liáo běi xiàng pín , lù bō hé chǔ shì tōng jīn 。
fēng chén hǎi nèi lián shuāng bìn , tì lèi tiān yá cǎn yī shēn 。
gù lǐ yīn shū yīng wàng jué , yì xiāng jǐng wù yòu gēng xīn 。
biàn pāo yìn shòu cóng guī yǐn , wú zhǔ xiāng chún màn tǔ chūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.