Traditional

湖山

故堞無遺跡,蕭然數十家。
茶煙映山起,酒旆傍堤斜。

Simplified

湖山

故堞无遗迹,萧然数十家。
茶烟映山起,酒旆傍堤斜。

Pronunciation

hú shān

gù dié wú yí jì , xiāo rán shù shí jiā 。
chá yān yìng shān qǐ , jiǔ pèi bàng dī xié 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.