Traditional

湖山

汀月生眉黛,溪梅試額妝。
幽閨元不出,莫道嫁彭郎。

Simplified

湖山

汀月生眉黛,溪梅试额妆。
幽闺元不出,莫道嫁彭郎。

Pronunciation

hú shān

tīng yuè shēng méi dài , xī méi shì é zhuāng 。
yōu guī yuán bù chū , mò dào jià péng láng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.