Traditional

湘中童謠

馬去不用鞭,咬牙過今年。

Simplified

湘中童谣

马去不用鞭,咬牙过今年。

Pronunciation

xiāng zhōng tóng yáo

mǎ qù bù yòng biān , yǎo yá guò jīn nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.