Traditional

湘中紀行十首·秋雲嶺

山色無定姿,如煙復如黛。
孤峰夕陽後,翠嶺秋天外。
雲起遙蔽虧,江回頻向背。
不知今遠近,到處猶相對。

Simplified

湘中纪行十首·秋云岭

山色无定姿,如烟复如黛。
孤峰夕阳后,翠岭秋天外。
云起遥蔽亏,江回频向背。
不知今远近,到处犹相对。

Pronunciation

xiāng zhōng jì xíng shí shǒu · qiū yún lǐng

shān sè wú dìng zī , rú yān fù rú dài 。
gū fēng xī yáng hòu , cuì lǐng qiū tiān wài 。
yún qǐ yáo bì kuī , jiāng huí pín xiàng bèi 。
bù zhī jīn yuǎn jìn , dào chǔ yóu xiāng duì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.