Traditional

湘州九日城北亭子

西楚茱萸節,南淮戲馬臺。
寧知沅水上,復有菊花杯。
亭帳憑高出,親朋自遠來。
短歌將急景,同使興情催。

Simplified

湘州九日城北亭子

西楚茱萸节,南淮戏马台。
宁知沅水上,复有菊花杯。
亭帐凭高出,亲朋自远来。
短歌将急景,同使兴情催。

Pronunciation

xiāng zhōu jiǔ rì chéng běi tíng zǐ

xī chǔ zhū yú jié , nán huái xì mǎ tái 。
níng zhī yuán shuǐ shàng , fù yǒu jú huā bēi 。
tíng zhàng píng gāo chū , qīn péng zì yuǎn lái 。
duǎn gē jiāng jí jǐng , tóng shǐ xīng qíng cuī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.