Traditional

湘州北亭

人務南亭少,風煙北院多。
山花迷徑路,池水拂藤蘿。
萍散魚時躍,林幽鳥任歌。
悠然白雲意,乘興抱琴過。

Simplified

湘州北亭

人务南亭少,风烟北院多。
山花迷径路,池水拂藤萝。
萍散鱼时跃,林幽鸟任歌。
悠然白云意,乘兴抱琴过。

Pronunciation

xiāng zhōu běi tíng

rén wù nán tíng shǎo , fēng yān běi yuàn duō 。
shān huā mí jìng lù , chí shuǐ fú téng luó 。
píng sàn yú shí yuè , lín yōu niǎo rèn gē 。
yōu rán bái yún yì , chéng xīng bào qín guò 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.