Traditional

溪上小酌

岸幘出籬門,投竿俯溪瀨。
魚聚忽千百,鳥鳴時一再。
新涼社甕香,亦有雉兔賣。
歡言洗杯酌,又破止酒戒。

Simplified

溪上小酌

岸帻出篱门,投竿俯溪濑。
鱼聚忽千百,鸟鸣时一再。
新凉社瓮香,亦有雉兔卖。
欢言洗杯酌,又破止酒戒。

Pronunciation

xī shàng xiǎo zhuó

àn zé chū lí mén , tóu gān fǔ xī lài 。
yú jù hū qiān bǎi , niǎo míng shí yī zài 。
xīn liáng shè wèng xiāng , yì yǒu zhì tù mài 。
huān yán xǐ bēi zhuó , yòu pò zhǐ jiǔ jiè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.