Traditional

溪上露坐

水際風生爽拂裾,比鄰自集不勞呼。
昏鴉杳杳飛初定,遠樹離離望欲無。
新竹出林時解籜,小荷翻露已成珠。
橋東一徑蒼苔滑,歸舍還須稚子扶。

Simplified

溪上露坐

水际风生爽拂裾,比邻自集不劳呼。
昏鸦杳杳飞初定,远树离离望欲无。
新竹出林时解箨,小荷翻露已成珠。
桥东一径苍苔滑,归舍还须稚子扶。

Pronunciation

xī shàng lù zuò

shuǐ jì fēng shēng shuǎng fú jū , bǐ lín zì jí bù láo hū 。
hūn yā yǎo yǎo fēi chū dìng , yuǎn shù lí lí wàng yù wú 。
xīn zhú chū lín shí jiě tuò , xiǎo hé fān lù yǐ chéng zhū 。
qiáo dōng yī jìng cāng tái huá , guī shè huán xū zhì zǐ fú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.