Traditional

溪上

采蓮溪上女,舟小怯搖風。
驚起鴛鴦宿,水雲撩亂紅。

Simplified

溪上

采莲溪上女,舟小怯摇风。
惊起鸳鸯宿,水云撩乱红。

Pronunciation

xī shàng

cǎi lián xī shàng nǚ , zhōu xiǎo qiè yáo fēng 。
jīng qǐ yuān yāng sù , shuǐ yún liāo luàn hóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.