Traditional

溪中早春

南山雪未盡,陰嶺留殘白。
西澗冰已銷,春溜含新碧。
東風來幾日,蟄動萌草坼。
潛知陽和功,一日不虛擲。
愛此天氣暖,來拂溪邊石。
一坐欲忘歸,暮禽聲嘖嘖。
蓬蒿隔桑棗,隱映煙火夕。
歸來問夜餐,家人烹薺麥。

Simplified

溪中早春

南山雪未尽,阴岭留残白。
西涧冰已销,春溜含新碧。
东风来几日,蛰动萌草坼。
潜知阳和功,一日不虚掷。
爱此天气暖,来拂溪边石。
一坐欲忘归,暮禽声啧啧。
蓬蒿隔桑枣,隐映烟火夕。
归来问夜餐,家人烹荠麦。

Pronunciation

xī zhōng zǎo chūn

nán shān xuě wèi jìn , yīn lǐng liú cán bái 。
xī jiàn bīng yǐ xiāo , chūn liū hán xīn bì 。
dōng fēng lái jī rì , zhé dòng méng cǎo chè 。
qián zhī yáng hé gōng , yī rì bù xū zhì 。
ài cǐ tiān qì nuǎn , lái fú xī biān shí 。
yī zuò yù wàng guī , mù qín shēng zé zé 。
péng hāo gé sāng zǎo , yǐn yìng yān huǒ xī 。
guī lái wèn yè cān , jiā rén pēng jì mài 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.