Traditional

滿庭芳 武當降筆 依托辛天君,見嗚鶴余音卷

玉皇傳宣,搜求仙子,六百余員。
仙官仙位,補闕大羅天。
敕下諸神采訪,隨方所,選覓高賢。
三元日,書人功行,飛奏禦爐前。
全真門弟子,修功積行,專要心堅。
猛降龍伏虎,煉汞烹鉛。
一旦天書選舉,雲霄路,快著仙鞭。
朝金闕,三清殿下,作個狀元仙。

Simplified

满庭芳 武当降笔 依托辛天君,见呜鹤余音卷

玉皇传宣,搜求仙子,六百余员。
仙官仙位,补阙大罗天。
敕下诸神采访,随方所,选觅高贤。
三元日,书人功行,飞奏御炉前。
全真门弟子,修功积行,专要心坚。
猛降龙伏虎,炼汞烹铅。
一旦天书选举,云霄路,快着仙鞭。
朝金阙,三清殿下,作个状元仙。

Pronunciation

mǎn tíng fāng wǔ dāng jiàng bǐ yī tuō xīn tiān jūn , jiàn wū hè yú yīn juàn

yù huáng chuán xuān , sōu qiú xiān zǐ , liù bǎi yú yuán 。
xiān guān xiān wèi , bǔ què dà luó tiān 。
chì xià zhū shén cǎi fǎng , suí fāng suǒ , xuǎn mì gāo xián 。
sān yuán rì , shū rén gōng xíng , fēi zòu yù lú qián 。
quán zhēn mén dì zǐ , xiū gōng jī xíng , zhuān yào xīn jiān 。
měng jiàng lóng fú hǔ , liàn gǒng pēng qiān 。
yī dàn tiān shū xuǎn jǔ , yún xiāo lù , kuài zhuó xiān biān 。
zhāo jīn què , sān qīng diàn xià , zuò gè zhuàng yuán xiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.