Traditional

滿庭芳

北鬥璇魁,南閩元帥,西清真地行仙。
東林白社,依約認前緣。
霞洞天臺萬疊,記當時,秀減山川。
三生夢,巖公寶刻,雲鎖石橋邊。
時度禦爐吹霧,宮燭傳煙。
望圖中家慶,朱紫蟬聯。
入見轅門佳節,到新春,長是開筵。
明年看,五雲深處,黃發映貂蟬。

Simplified

满庭芳

北斗璇魁,南闽元帅,西清真地行仙。
东林白社,依约认前缘。
霞洞天台万叠,记当时,秀减山川。
三生梦,岩公宝刻,云锁石桥边。
时度御炉吹雾,宫烛传烟。
望图中家庆,朱紫蝉联。
入见辕门佳节,到新春,长是开筵。
明年看,五云深处,黄发映貂蝉。

Pronunciation

mǎn tíng fāng

běi dǒu xuán kuí , nán mǐn yuán shuài , xī qīng zhēn dì xíng xiān 。
dōng lín bái shè , yī yuē rèn qián yuán 。
xiá dòng tiān tái wàn dié , jì dāng shí , xiù jiǎn shān chuān 。
sān shēng mèng , yán gōng bǎo kè , yún suǒ shí qiáo biān 。
shí dù yù lú chuī wù , gōng zhú chuán yān 。
wàng tú zhōng jiā qìng , zhū zǐ chán lián 。
rù jiàn yuán mén jiā jié , dào xīn chūn , cháng shì kāi yán 。
míng nián kàn , wǔ yún shēn chǔ , huáng fā yìng diāo chán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.